Användarvillkor

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

1 Tillämpningsområde och bindande verkan

De allmänna användnings- och avtalsvillkoren tillämpas på kundrelationen mellan Accountor Training Sverige och en kund som beställt tjänster avseende kundens ärendehantering och behörighet att använda tjänsteproducentens nättjänster.

Du förbinder dig att följa dessa användningsvillkor genom att använda tjänsten. I dessa villkor avses med användare en fysisk person som använder tjänsten. Med kund avses en fysisk eller juridisk person som har beställt tjänsten eller en användare som företräder kunden och som använder tjänsten.

2 Användning av tjänsten

2.1 Användarnamn och lösenord
Användning av tjänsten förutsätter identifiering av kunden med hjälp av identifieringsuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord. Behörigheten är personlig och gäller endast en namngiven användare. Kunden förbinder sig att identifiera namngivna användare i den omfattning som tjänsteproducenten vid var tid kräver. Tjänsteproducenten har även rätt att när som helst kontrollera namngivna användare hos kunden i tjänsten eller i en databas.

2.2 Rättigheter och skyldigheter som gäller användning av tjänsten
Tjänsteproducenten har rätt att utan att höra kunden hindra åtkomst till tjänsten eller ta bort information som lagrats i tjänsten, om tjänsteproducenten misstänker att olämplig information lagras i tjänsten, andra användares användning av tjänsten kan äventyras på grund av informationen som lagrats eller vid brott mot dessa villkor.

Kopiering, överföring eller distribution av tjänstens innehåll eller en del av det i vilken form som helst är förbjuden utan skriftligt samtycke på förhand av tjänsteproducenten. Kundens rätt att använda tjänsten och dess material upphör när avtalet går ut.

Kunden förbinder sig att se till att kunden och alla namngivna användare förvarar användarnamn, lösenord och föränderliga lösenord omsorgsfullt och skilt från varandra. Kunden ska se till att ovan nämnda identifieringsuppgifter inte kommer i utomståendes besittning. Om identifieringsuppgifterna har kommit eller om kunden har rätt att misstänka att de kan ha kommit i utomståendes besittning, är kunden skyldig att omedelbart informera tjänsteproducenten om detta för att förhindra obehörig användning av tjänsten. Tjänsteproducenten har rätt att avbryta användningen av tjänsten efter att kunden har meddelat att identifieringsuppgifterna eventuellt kommit i utomståendes besittning, tills nya identifieringsuppgifter har tagits i bruk.

Kunden ansvarar för åtgärder som vidtagits med hjälp av identifieringsuppgifterna fram till det att tjänsteproducenten fått meddelande om att identifieringsuppgifterna kommit i utomståendes besittning och tjänsteproducenten har haft skälig tid att hindra användningen av tjänsten.

Identifieringsuppgifterna motsvarar, angivna på det sätt som tjänsten kräver, kundens underskrift i tillämpliga delar.

Om användaren har förvarat sina identifieringsuppgifter vårdslöst eller i övrigt genom sitt förfarande bidragit till att identifieringsuppgifterna kommit i utomståendes besittning, svarar kunden för all skada som det medfört tjänsteproducenten eller en tredje part.

Kunden svarar för anskaffning, drift och kostnader för de enheter, förbindelser och program som behövs för att använda tjänsten samt för tjänstens övriga driftsmiljö. Kunden svarar för att enheter, förbindelser, program och informationssystem stämmer överens med de driftsmiljökrav som tjänsteproducenten gett samt för att tjänsten lämpar sig för kundens användningsändamål.

Kunden får inte tillåta användning av tjänsten från ett sådant land som strider mot eventuella lagliga begränsningar för teknologiexport eller där användning av tjänsten skulle strida mot lagen eller kräva någon slags tillstånd eller försäkran eller skulle medföra något avvikande eller större ansvar eller skyldighet än vad som föranleds av dessa villkor eller Sveriges lag.

Kunden ansvarar för användningen av tjänsten, innehållet i information som lagras i tjänsten och informationsutbyte som gjorts genom att utnyttja tjänsten för sina användares räkning.
Kunden godkänner att tjänsteleverantören kan använda de personuppgifter som kunden lämnat i enlighet med dataskyddsbeskrivningen och tillämpliga lagar.

2.3 Ändringar i och avbrytande av Tjänsten
Tjänsteproducenten strävar efter att hålla tjänsten ständigt tillgänglig, men kan avbryta användningen av tjänsten eller ändra tjänstens innehåll alltid när det anses vara nödvändigt. Tjänsteproducenten har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten bland annat på grund av installations-, ändrings- eller underhållsarbeten, säkerhetshot eller något annat myndighetskrav eller myndighetsanvisning.

Tjänsteproducenten garanterar inte att kunden har oavbruten tillgång till tjänsten eller hur en aktör som tillhandahåller datakommunikations- och internetförbindelse eller hur en tredje part som påverkar användningen av tjänsten producerar sina tjänster. Tjänsteproducenten försöker informera om service- och underhållsavbrott i så god tid på förhand som möjligt.

3 Datasäkerhet och dataskydd

Tjänsteproducenten är en i tillämplig dataskyddslagstiftning avsedd personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kunden lämnat och som tjänsteproducenten använder i tjänsten för att utföra tjänsten. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för kundens personuppgifter och för att de behandlas lagligt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Tjänsteproducenten och kunden svarar för dataskyddet i sitt eget kommunikationsnät. Ingendera parten svarar för dataskyddet i det offentliga internet eller för eventuella störningar som förekommer där eller för andra faktorer som stör användningen av tjänsten och som ligger utanför deras påverkansmöjligheter eller för skador som de orsakar.

3.1. Utlämnande av Kundens uppgifter till beställarorganisationen
I en situation där en organisation är kund, kan uppgifter om enskilda användare lämnas ut till beställarorganisationen i enlighet med de villkor som nämns i kundavtalet. Dessa uppgifter är bland annat prestationsuppgifter, anmälningsuppgifter samt licensspecifika användaruppgifter. Ovan nämnda exempel är dock inte de enda möjliga uppgifterna som lämnas ut.

4 Priser och betalningsvillkor

Tjänsterna debiteras enligt den vid beställningstidpunkten gällande prislista. Gällande priser och prissättningsgrunder finns till påseende på tjänstens webbplats. Priserna inkluderar vid var tid gällande offentliga avgifter som myndigheterna påför, med undantag för mervärdesskatt. Mervärdesskatt tillkommer priserna i enlighet med vid var tid gällande bestämmelser.

Tjänsternas priser gäller tills vidare eller under en separat angiven tid. Tjänsteproducenten förbehåller sig rätten att ändra tjänsternas priser och prissättningsgrunder. Kostnadsökningar som orsakas av lagen, förordningar eller myndighetsåtgärder höjer priserna omedelbart från att bestämmelserna trätt i kraft.

Tjänsterna debiteras månatligen på förhand eller på ett sätt som motsvarar när tjänsterna utförs med ett betalningsvillkor på fjorton (14) dagar från fakturans datum, om inte annat avtalas. Dröjsmålsräntan som ska betalas på försenade betalningar bestäms i enlighet med gällande räntelag. Tjänsteproducenten har även rätt att ta ut indrivningsavgifter för en försenad betalning samt ett skäligt faktureringstillägg för betalningspåminnelser.

5 Sekretess

Parterna hemlighåller material som de fått av varandra som är sekretessbelagt eller i övrigt anses vara konfidentiellt eller utgöra affärshemligheter och använder inte uppgifterna för några andra än avtalsenliga ändamål. Avtalet jämte villkor, planer som ingår i dem och annat material är konfidentiella uppgifter. Sekretessplikten omfattar dock inte material eller uppgifter som (a) är allmänt tillgängliga eller i övrigt offentliga, (b) den mottagande parten har fått av en tredje part utan kränkning av sekretessen mot den överlåtande parten, (c) berättigat var i den mottagande partens kännedom utan sekretess gällande det redan innan de erhölls av den överlåtande parten, (d) den mottagande parten självständigt har utvecklat utan att utnyttja konfidentiell information av den tredje parten, eller (e) den mottagande parten är skyldig att överlåta på grund av lag eller tvingande myndighetsförordnande. Sekretessplikten fortsätter även efter att avtalet gått ut.

På sekretess och behandling av personuppgifter tillämpas även eventuella separata avtal mellan kunden och tjänsteproducenten.

6 Immateriella rättigheter

Tjänsten och det material som den innehåller är uteslutande tjänsteproducentens och/eller en tredje parts egendom och de kan skyddas av upphovsrätt eller någon annan immateriell rättighet. På basis av dessa villkor ges ingen rättighet att använda tjänsteproducentens eller tjänstens firmor, logotyper, domännamn eller andra namn eller beteckningar i anslutning till varumärket. Tjänsteproducenten har fri rätt att utan ersättning utnyttja förbättringsförslag, kommentarer eller förslag som lämnats in.

Kunden ges inga andra rättigheter till tjänsten, teknik eller innehåll än den behörighet till tjänsten som framgår av dessa villkor. Tjänsteproducenten beviljar kunden behörighet till tjänsten och materialet som ingår i det för kundens eget bruk under förutsättning att alla användare har egna, personliga användarnamn till systemet. Kunden har inte rätt att kopiera, publicera eller på något annat sätt dela material i tjänsten eller använda det i kommersiellt syfte. Tjänsteproducenten har rätt att använda kundens material i enlighet med avtalet för att producera tjänsten för kunden.

Kunden svarar för den information som användarna lagrar i tjänsten och för att den har rätt att utnyttja informationen och för att den inte kränker tredje parters rättigheter eller gällande lagstiftning.
Kunden ansvarar för alla kostnader och krav och yrkanden som framställs tjänsteproducenten eller dess koncernbolag och som direkt eller indirekt föranleds av information som användarna lagrat eller brott mot dessa villkor. Tjänsteproducenten har rätt att, om den så önskar, försvara sig mot ovan nämnda krav.
Tjänsteproducenten har rätt att använda information och användningsuppgifter på det sätt som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen.

7 Ansvarsbegränsningar

Tjänsteproducenten strävar efter att tjänsten är tillgänglig kontinuerligt och utan störningar. Tjänsteproducenten garanterar dock inte att tjänsten kan användas utan avbrott, i rätt tid eller felfritt.
Tjänsteproducenten ansvarar inte för några direkta, indirekta, omedelbara eller medelbara skador som orsakas av användning eller förhindrad användning av tjänsten eller dess innehåll, beslut som fattats eller ekonomiska åtaganden som vidtagits utifrån tjänstens innehåll eller dessa villkor, oberoende av om skadorna grundar sig på avtal, kränkning av rättighet, vårdslöshet eller någon annan grund, även om tjänsteproducenten skulle ha informerats på förhand om möjligheten till sådana skador.

8 Ändring av Tjänstens villkor

Tjänsteproducenten förbehåller sig rättigheten att ändra dessa villkor efter eget gottfinnande genom att meddela detta per e-post eller via tjänsten. Ändringarna i villkoren träder i kraft efter att de har meddelats. Meddelandena anses ha getts och mottagaren anses ha fått vetskap om dem den första vardagen efter att tjänsteproducenten har sänt eller lagt fram dem. Användning av tjänsten efter tidpunkten för meddelandet anses vara en bekräftelse på att Kunden godkänner de ändringar som gjorts i villkoren.

9 Avtalets giltighet och avslutande av avtalet

Om inte annat avtalas, gäller avtalet tills vidare. Om inte annat avtalas kan beställningen på Accountor Trainings utbildningstjänst sägas upp med en månads uppsägningstid så att den upphör i slutet av följande månad. Till exempel är en tjänst som sägs upp i februari tillgänglig till slutet av mars. Tilläggstjänster kan ha en avvikande uppsägningstid som alltid meddelas i samband med tilläggstjänsten. Beställningen kan återkallas när som helst via fliken Konto- och faktureringsuppgifter.

En part har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om den andra parten väsentligen bryter mot sina skyldigheter i enlighet med detta avtal eller i övrigt förfar på ett sådant sätt att parten inte längre skäligen kan förutsättas fortsätta avtalet. Tjänsteproducenten har rätt att häva avtalet helt eller delvis även när kundens betalning till tjänsteproducenten blir över 30 dagar försenad.

10 Övriga villkor

Överföring av avtalet är tillåten endast med skriftligt samtycke av den andra parten. Som ett undantag till detta får tjänsteproducenten överföra avtalet till ett annat bolag som hör till Accountor-koncernen genom att informera kunden om detta. Tjänsteproducenten har rätt att överföra sina avtalsbaserade fordringar till en tredje part genom att informera kunden skriftligen om överföringen. Tjänsteproducenten har rätt att anlita underleverantörer vid produktion av tjänsten.

Att ett bestämt villkor anses strida mot lagen, vara ogiltigt eller sådant att det inte kan verkställas, påverkar inte de övriga villkorens eller hela avtalets lagenlighet, giltighet eller verkställbarhet.
På användning av tjänsten och på dessa villkor tillämpas Sveriges lag, med undantag för bestämmelserna om val av lag.

Parterna strävar efter att avgöra meningsskiljaktigheter genom förhandling. Om tvisten inte kan avgöras genom förhandling mellan partnerna, avgörs den slutligen efter tjänsteproducentens val antingen i en allmän domstol eller i ett skiljeförfarande i enlighet med Centralhandelskammarens skiljenämnds regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet förrättas i Stockholm. En konsumentkund kan även hänskjuta ärendet för avgörande till en allmän underrätt på sin hemort och/eller be Konsumenttvistenämnden om en rekommendation för avgörande.