DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR ARBETSSÖKANDE

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Uppgjord/uppdaterad 25.5.2018

Denna dataskyddsbeskrivning (nedan ”Beskrivning”) anger hur Accountor Training Sverige samlar in, behandlar och lämnar ut personuppgifter i samband med arbetsansökan och rekryteringsprocessen i Accountor Training Sverige.

 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Den personuppgiftsansvarige i enlighet med tillämplig dataskyddslag är [företagets officiella namn] (nedan ”Accountor Training”, ”Accountor”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Accountor ansvarar för att dina personuppgifter behandlas så att denna beskrivning och tillämpliga dataskyddslagar följs.
Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:
FO-nummer: SE559111-2569
Adress: S:t Eriksgatan 113, 113 43 Stockholm
Telefonnummer: +46104750110 |
E-post: info@accountortraining.se

Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig person:
Eino Hämäläinen, Service Concept Owner
Adress: Salomonsgatan 17 A, 00100 Helsingfors
E-post: eino.hamalainen@opinahjo.fi

Vi är en del av Accountor-koncernen. Kontaktuppgifter för koncernens dataskyddsombud:
Päivi Konttila-Lokio, Dataskyddsombud
Adress: Broholmsgatan 18-20A, 00530 Helsingfors, Finland
E-postadress: paivi.konttila-lokio@accountor.fi

 

2. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter kan samlas in på olika sätt. I regel samlar vi in personuppgifter direkt av dig. I den omfattning som tillämpliga lagar tillåter kan vi även samla in personuppgifter från andra källor, som offentliga databaser.

Vi samlar in och behandlar sådana personuppgifter om de sökande som är nödvändiga för behandlingen av arbetsansökningar och rekryteringsprocessen, som

  • basuppgifter, t.ex. namn, hemadress, e-postadress, telefonnummer, födelseort och –tid.
  • uppgifter som ingår i din arbetsansökan och dokument i anslutning till det, t.ex. uppgifter om utbildning, tidigare arbetserfarenhet, språkkunskaper och referenser.
  • uppgifter som samlas in och behandlas under rekryteringsprocessen, t.ex. uppgifter som gäller hur rekryteringsprocessen framskrider, anteckningar gällande ansökan och eventuella intervjuer, vid behov uppgifter om lämplighetstest samt referenser.

 

3. ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar de sökandes personuppgifter i rekryteringsprocessen, till exempel för att behandla arbetsansökningar, för att informera sökande om hur rekryteringsprocessen framskrider, för att arrangera intervjuer samt för att testa yrkesmässig eller personlig lämplighet. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är utförande av åtgärder som föregår ett eventuellt anställningsavtal utifrån en begäran som baserar sig på en ansökan som du lämnat in till oss.
Under vissa förhållanden och i den omfattning som lagen tillåter kan vi även behandla personuppgifter för att utföra en tillförlitlighetsbedömning eller bakgrundsutredning baserat på ditt samtycke.

 

4. ÖVERFÖRING OCH UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Vi kan lämna ut personuppgifter inom Accountor-koncernen. Ett annat företag som hör till Accountor-koncernen kan behandla dina personuppgifter för vår räkning. Denna behandling baserar sig på vårt berättigade intresse att överföra personuppgifter mellan koncernbolagen för interna administrativa syften, som i rapporteringssyfte och för att effektivt bedriva vår affärsverksamhet, t.ex. för att använda centraliserade rekryteringssystem.
Vi kan även lämna ut personuppgifter till tredje parter:

  •  i den omfattning som lagen tillåter eller kräver.
  • när våra samarbetspartner på uppdrag av oss behandlar personuppgifter får vår räkning och enligt våra anvisningar (t.ex. rekrytering och lämplighetstest på entreprenad). Vi ser alltid till att dina personuppgifter behandlas på behörigt sätt.
  • om vi medverkar i en fusion, ett företagsarrangemang eller försäljning av rörelsen eller en del av rörelsen.
  • när vi tror att utlämnandet är nödvändigt för att utöva våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, undersöka missbruk eller svara på en myndighetsbegäran.
  • med ditt samtycke till parter som samtycket gäller, t.ex. referenser.

 

5. ÖVERSÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES-OMRÅDET
Vi översänder inte personuppgifter som behandlas i rekryteringsprocessen utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

6. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifterna lagras endast så länge som det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som bestäms i denna beskrivning.

Personuppgifterna lagras under rekryteringsprocessen. Personuppgifterna kan till behövliga delar även lagras efter att rekryteringsprocessen avslutats i den omfattning som tillämplig lag tillåter eller kräver. I allmänhet lagrar vi personuppgifterna i 12 månader efter rekryteringsprocessens slut.

Personuppgifterna tas bort när de inte längre behöver lagras för att uppfylla lagens eller någondera partens rättigheter eller skyldigheter.

 

7. DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att kontrollera dina personuppgifter. Du kan när som helst be om att dina personuppgifter ska rättas, uppdateras eller tas bort. Observera dock att sådana personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de användningsändamål som bestäms i denna beskrivning eller som inte kan tas bort på grund av att lagen kräver att de ska lagras.

Du har rätt att motsätta dig eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter i den omfattning som tillämplig lag kräver.
I vissa fall har du rätt att överföra personuppgifter som du tillhandahållit oss från ett system till ett annat. Dvs. rätt att motta dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och kompatibelt format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig i enlighet med tillämplig lag.

När vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Därefter behandlar vi inte personuppgifterna om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka oss en begäran till adressen info@accountortraining.se.
Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter, har du rätt till att lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet i EU/EEA. I Sverige är det Datainspektionen och du finner kontaktuppgifter till Datainspektionen här: www.datainspektionen.se/in-english

 

8. DATASKYDD
Vi vidtar åtgärder (inklusive fysiska, digitala och administrativa åtgärder) som är ändamålsenliga för att skydda personuppgifterna mot förlust, förstöring, missbruk och obehörig åtkomst och utlämnande. Till exempel har endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter tillgång till dem.

Observera att ändamålsenliga åtgärder inte kan förhindra alla eventuella dataskyddskränkningar. Vid dataskyddskränkningar som gäller personuppgifter informerar vi dig om saken i enlighet med tillämpliga lagar.

 

9. ÄNDRING AV BESKRIVNINGEN
Vi har rätt att ändra denna beskrivning. Vi informerar dig om ändringar på vår webbplats XXX, där du också hittar den senaste versionen av denna beskrivning.

 

10. KONTAKTA OSS
Du kan ställa frågor om denna Beskrivning eller behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss på info@accountortraining.se.