Information till utbildaren

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Information till utbildaren

Tidsplan

Accountor Trainings webinarer brukar vara 1–2 timmar långa. Om utbildningen är två timmar lång är det en god idé att lägga in en 5-minuterspaus i mitten. Om den är en timme behövs ingen paus. En hjälputbildare är på plats under hela utbildningen och ser till att tekniken fungerar som den ska. Vi vill att du är på plats 20 minuter innan utbildningen börjar.

Väganvisningar

Accountor Trainings studio ligger på S:t Eriksgatan 113 i Stockholm.

Parkeringsplatser

Det finns parkeringsplatser på S:t Eriksgatan och på parallelgatorna. Det finns även flera parkeringshus i kvarteret.

Utbildningsmaterial

Med utbildningsmaterial avses en PowerPoint-presentation som baseras på en PowerPoint-mall från Accountor Training. Ladda ner Accountor Training PowerPoint-mall här. Under utbildningen används Accountor Trainings dator, så skicka in utbildningsmaterialet till Accountor Training i god tid i förväg, senast två dagar före utbildningen.

Förutom PowerPoint kan du vid behov även använda andra program som stöd för utbildningen, t.ex. relaterade webbsidor och applikationer eller t.ex. Excel.

inledningshälsning

I början av webinaret ställer sig hjälputbildaren bredvid dig framför kameran och går igenom praktiska saker i anknytning till webinaret:

 • presenterar dig och utbildningsämnet
 • utbildningens längd
 • hålls det någon paus? när?
 • frågor kan skickas in via chatten under hela utbildningen
 • när under utbildningen svarar man på frågor?

Denna inledning redigeras bort från inspelningen eftersom den inte rör dem som tittar på inspelningen. När hjälputbildaren försvunnit ur bild kan du börja med att välkomna deltagarna och presentera dig. Därefter börjar inspelningen och själva utbildningen.

Frågor under webinaret

Deltagarna i webinaret kan skriftligen ställa frågor via chatten. Frågorna går till hjälputbildaren, som förmedlar dem till utbildaren. Du kan välja om du vill svara på frågorna i den takt de kommer in eller på alla på en gång. Du kan svara på alla frågor på en gång t.ex. direkt före eller efter pausen eller precis innan du avslutar utbildningen.

Frågeställningen är otydlig:

Skriftliga frågor innehåller inte alltid all information som behövs för att kunna ge ett uttömmande svar. Då ska du inte be om ytterligare information, utan själv fylla i den information som saknas: ”Om… så…”.

Frågor som du inte kan svara kortfattat på:

Under webinaret svarar vi på frågor som kan besvaras direkt och med några få meningar. Enskilda personer/organisationer ska inte konsulteras under webinaret. Om det tar längre tid och kräver mer information att svara på en fråga kan du be frågeställaren kontakta dig för konsultation.

Du kan inte svara på rak arm:

 1. Lämna frågan obesvarad om den inte ryms i webinarets tidsplan
 2. Tala om var frågeställaren kan hitta information
 3. Gör en upplyst gissning: ”Troligen…”
 4. Berätta bara som sista alternativ att vi återkommer med ett svar

 

Så här använder du programmen

Deltagarna i utbildningen (de som deltar i webinaret och de som tittar på inspelningen) ser din skärm under hela utbildningen. Nedan är några saker du bör tänka på när du ska dela skärmen.

PowerPoint:

En PowerPoint-presentation används oftast som underlag till utbildningen. När du berättar något via PowerPoint ska du öppna den som presentationsvy (så att den täcker hela skärmen).

Andra program:

Om du använder andra program under utbildningen ska du även öppna dem så att de täcker hela skärmen när det är möjligt, eller åtminstone så mycket som möjligt. Kom ihåg att stänga ner PowerPoint i bakgrunden så att datorskärmen inte är för full. Det gör det lättare att följa utbildningen och ger en bättre inspelning.

Verktygsraden:

När du växlar mellan olika program syns Windows blå verktygsrad längst ner i skärmen. Se till att den inte syns hela tiden (= musen är inte på raden), då det får inspelningen att se rörig ut.

Framför kameran

Slappna av:

Det kan kännas konstigt och spänt till en början att stå framför kameran. Försök slappna av och var dig själv! Kom ihåg att det är en grupp vänliga och aktiva människor som lyssnar på dig på andra sidan kameran. Tala med dem på samma sätt som du skulle tala med en publik i samma rum.

Titta in i kameran:

Kom ihåg att titta in i kameran! När du tittar rakt in i kameran får det tittarna att känna som om du tittar direkt på dem. Det gör utbildningen trevligare och smidigare.

Under ett långt webinar är det naturligt att man ibland måste titta på utbildningsmaterialet och anteckningarna. Det stör inte utbildningen och deltagarna förstår att du följer utbildningsmaterialet. Kom dock ihåg att titta upp igen och in i kameran och skapa ny kontakt med tittarna.

Kläder:

I bakgrunden används ett grönt eller blått tyg som försvinner vid redigeringen. Klä dig därför inte i blått eller grönt. Undvik också helt vita kläder och kläder med smala ränder.

Små störningar under webinaret:

Under webinaret kan det ske något oväntat – du kanske börjar hosta eller ställer dig på mikrofonsladden så att mikrofonen trillar ner på golvet.  Ingen fara! I sådana oväntade lägen är det en god idé att be deltagarna om ursäkt och avbryta utbildningen en stund. Hjälputbildaren kan stänga av ljudet en stund så att du kan dricka ett glas vatten för att lugna ner hostan eller sätta tillbaka mikrofonen. Det kommer knappast att störa deltagarna särskilt mycket. Vi kan lätt redigera bort det från inspelningen så att slutresultatet blir bra.

Telefon:

Kom ihåg att sätta telefonen på ljudlöst läge och lämna kvar den i väskan under webinaret. En mobil som vibrerar på bordet kan störa utbildningen.

feedback på utbildningen

Efter utbildningen kan deltagarna lämna feedback. Accountor Training sammanställer feedbacken och skickar sammanställningen till dig.

Kurstest

Accoutor Training utbildningar inkluderar alltid ett kurstest som görs efter webinaret eller efter att deltagarna tittat på inspelningen. Syftet med kurstestet är att säkerställa att personen verkligen har deltagit i weinaret eller tittat på inspelningen och inte bara fyller i kurstestet för att få en prestationsanteckning. Kurstestet mäter egentligen alltså inte deltagarens kunskaper, utan ser om personen har förstått innehållet. Kurstestet är även en bra metod för deltagaren att mäta sina kunskaper och sin säkerhet kring utbildningsämnet. Testet är alltså samtidigt en del av den bredare inlärningsupplevelsen.

Allmänna anvisningar för utarbetande av kurstest

Kurstestet består av fem flervalsfrågor. Programmet vi använder lottar fram fem av de tillgängliga frågorna och presenterar dem för kursdeltagaren i slumpmässig ordning. Lottningen gör att testfrågorna ändras om deltagaren gör om testet flera gånger, under förutsättning att utbildaren har skickat in fler än fem frågor.

Kortfattat:

 1. Skicka in 5–10 flervalsfrågor knutna till ämnena som togs upp under utbildningen
 2. Kom ihåg att markera rätt svar så att vi kan programmera testet korrekt
 3. Försök fråga om sådant som mäter deltagandet i utbildningen, inte den allmänna kunskapen

Ämnes- och informationsbetonade utbildningar

Många av Accountor Trainings utbildningar är starkt ämnes- och informationsbetonade. Utbildningarna kan handla om lagstiftning, beskattning och kollektivavtal där det är viktigt att förmedla korrekt och exakt information. Vid sådana kurser ska frågorna i kurstestet koncentrera sig på att säkerställa att deltagarna tagit till sig den nya informationen i utbildningen.

Exempel på frågor:

What is the pay rate increase for Saturday work?

 • 25 %
 • 20 %
 • 15 %

Compensation is payed, if a public holiday occurs during annual holiday.

 • Correct
 • Incorrect

Utbildningar inom personlig utveckling

Accountor Training erbjuder även chefs- och kundserviceutbildningar där målet snarare är att utveckla deltagarna på ett personligt plan än att erbjuda absoluta sanningar. Vid sådana utbildningar kan det vara svårt att hitta på flervalsfrågor där bara ett svar är rätt eftersom ämnet inte är så entydigt. Kom ihåg att det primära testet med syftet är att se om personen har deltagit i utbildningen. Frågorna kan också formuleras så att man t.ex. frågar vad som betonades i utbildningen eller vad som betraktades som särskilt viktigt. Nedan är några exempel på hur man byggt upp flervalsfrågor med bara ett svar i ett mångskiftande ämne.

Exempel på frågor:

Which aspect of leadership did the trainer consider to be the most important?

 • creating results
 • leading operations
 • leading oneself
 • leading the way

Aktiveringsfrågor

Aktiveringsfrågor är som namnet antyder ett lätt sätt att aktivera och få med deltagarna. Aktiveringsfrågorna är flervalsfrågor som hjälputbildaren lägger ut under webinaret så att frågan och svarsalternativen syns på deltagarnas (och utbildarens) skärmar.  Varje deltagare kan svara på frågan genom att klicka på det svar de tycker är rätt. När deltagarna har svarat lägger hjälputbildaren ut en sammandragssida där alla ser hur svaren fördelats. Deltagarna svarar anonymt och svaren kan inte kopplas till någon enskild deltagare.

Fördelarna med aktiveringsfrågor

Aktiveringsfrågor kan användas på flera olika sätt:

 • lär känna deltagarna – fråga t.ex. efter yrkestitel eller antal år i yrket
 • ta reda på deltagarnas kunskapsnivå – fråga hur väl de känner till nästa ämnesområde
 • testa utgångsnivån – ställ en kunskapsbaserad fråga innan du tar upp ämnet
 • testa inlärningsresultatet – ställ en kunskapsbaserad fråga efter att du gått igenom ämnet: har deltagarna förstått saken rätt?
 • mät åsikter – fråga vad deltagarna tyckte om utbildningsämnet

Aktiveringsfrågor är omtyckta och deltagarna svarar gärna på dem. Genom att svara på frågorna aktiveras deltagarna och utbildningen bryts av på ett trevligt sätt. Kunskapsfrågor är också ett bra sätt att stödja deltagarnas inlärning. Det är belönande att svara rätt, och svarar man fel följer man utbildningen mer uppmärksamt. Våra utbildare tycker också om aktiveringsfrågorna. De hjälper utbildaren skapa kontakt med deltagarna och gör utbildningen mer interaktiv.

Hur fungerar det i praktiken?

Om du vill använda aktiveringsfrågor under webinaret ska du skicka in frågorna till oss i förväg ihop med kursmaterialet och frågorna till kurstestet.

Vårt program begränsar längden på frågorna och svaren:

 • frågan får vara högst 128 tecken långt (inkl. mellanslag)
 • ett svarsalternativ får vara högst 60 tecken långt (inkl. mellanslag)
 • det får finnas högst 5 svarsalternativ

Observera att aktiveringsfrågorna, svarsalternativen och svarsfördelningen bara syns på deltagarnas skärmar, inte i inspelningen. Därför får man gärna lägga till aktiveringsfrågorna och svarsalternativen även i PowerPoint-materialet. På så sätt syns frågorna även i inspelningen och du kommer lättare ihåg var under utbildningen du planerade att ställa frågorna. Du får gärna läsa upp frågorna högt. Svarsfördelningarna syns inte i inspelningen, så läs upp dem högt så att de som tittar på inspelningen också får ta del av dem.

 

Tid för reflection

Man kan stödja deltagarnas inlärning genom att ge dem tid för reflektion med tankeuppgifter. En tankeuppgift är en fråga som utbildaren ställer till deltagaren och som deltagaren sedan får några minuter att fundera på själv.

Tankeuppgifter är bra vid t.ex. utbildningar i kundservice och chefsarbete, där utbildningsämnena är starkt kopplade till deltagarens självkännedom och utveckling av deras beteendemodeller.

 

Exempeluppgifter

Man kan liva upp utbildningen genom att genomföra några exempeluppgifter under utbildningen. Sådana uppgifter är bra vid utbildningar där man lär sig egenskaperna hos ett nytt verktyg eller övar på att använda en ny beräkningsformel. Exemplen livar upp utbildningen och gör den lättare att ta till sig. När man dessutom tar fram och löser exemplet tillsammans under utbildningen blir inlärningen ännu effektivare.