Accountor Training Sekretesspolicyn

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR KUNDER

Uppdaterad 3.5.2018
Denna dataskyddsbeskrivning anger hur Accountor Training Sverige samlar in, behandlar och lämnar ut personuppgifter i samband med den tjänst som erbjuds och/eller webbplatsen www.accountortraining.se. Läs denna beskrivning noggrant innan du använder Accountor Trainings tjänst eller webbplats.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den personuppgiftsansvarige i enlighet med tillämplig dataskyddslag är Accountor Training Sverige. Opinahjo ansvarar för att dina personuppgifter behandlas så att denna beskrivning och tillämpliga dataskyddslagar följs.
Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Accountor Training Sverige
FO-nummer: SE559111-2569
Adress: S:t Eriksgatan 113, 113 43 Stockholm
Telefonnummer: +46104750110 |
E-post: info@accountortraining.se

Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig person:
Eino Hämäläinen, Service Concept Owner
Adress: Salomonsgatan 17 A, 00100 Helsingfors
E-post: eino.hamalainen@opinahjo.fi

Vi är en del av Accountor-koncernen. Kontaktuppgifter för koncernens dataskyddsombud:
Päivi Konttila-Lokio, Dataskyddsombud
Adress: Broholmsgatan 18-20A, 00530 Helsingfors, Finland
E-post: paivi.konttila-lokio@accountor.fi

2. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan samlas in på olika sätt. I regel samlar vi in och behandlar personuppgifter som

 • du har gett oss när du kontaktar oss eller uträttar ärenden med oss som t.ex. när du köper vår tjänst eller registrerar dig i vår tjänst, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss för att be om en offert eller information.
 • uppstår vid användning av tjänsten eller besök på webbplatsen, t.ex. när du loggar in i på hemsidan.
 • fås från andra källor, i den omfattning som tillämpliga lagar tillåter som t.ex. handelsregistret, befolkningsdatasystemet, företags- och organisationsdatasystemet eller postens.

Du är inte tvungen till att lämna ifrån dig dina personuppgifter men beslutar du dig för att inte göra det kan vi inte garantera dig att vi inte kan erbjuda dig vår tjänst.

Vi samlar in och behandlar till exempel följande personuppgiftsgrupper:

 • Basuppgifter, som namn, yrkesbeteckning och ditt förhållande till det företag som du representerar och kontaktuppgifter (e-postadress, adress och telefonnummer) samt kontaktspråk.
 • Uppgifter som gäller kundrelationen, som uppgifter gällande tjänsten, beställning, betalningsuppgifter, faktureringsuppgifter, marknadsföringstillstånd och -förbud.
 • Kundkontakter och tillhörande korrespondens samt anteckningar gällande de registrerades rättigheter.
 • Personuppgifter som uppkommit i samband med användning av vår tjänst eller uppgifter som samlats in i samband med användning av vår webbplats som t.ex. användarnamn, lösenord, uppgifter gällande identifiering, logguppgifter som gäller vid användning av tjänsten, uppgifter som samlats in från webbplatsen med hjälp av cookies eller liknande tekniker (enhetsbeteckning och -typ, operativsystem och applikationsinställningar).
 • Andra uppgifter som bestäms från fall till fall i enlighet med ditt samtycke.

3. ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar enbart sådana personuppgifter som behövs för att bedriva vår affärsverksamhet, för att sköta kundrelationen och för ändamålsenliga kommersiella ändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

3.1. Erbjudande av tjänsten och skötsel av kundrelationer
Vi behandlar personuppgifter i första hand för att erbjuda och leverera tjänsten till dig eller det företag som du representerar. För att kunna göra detta administrerar och sköter vi kundrelationen mellan dig eller företaget som du representerar och oss. I detta fall baserar sig behandlingen av personuppgifter på ett avtal mellan dig eller företag som du representerar och oss.

3.2. Marknadsföring
Vi kan kontakta dig för att berätta om nya egenskaper i tjänsten eller för att marknadsföra och sälja andra tjänster till dig. Vi kan även behandla dina personuppgifter för marknadsundersökningar och kundenkäter. Behandlingen av personuppgifter baserar sig på vårt berättigade intresse att erbjuda information som en del av tjänsten och för att marknadsföra våra övriga tjänster till dig. Du har när som helst rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring (se kapitel 8 i denna beskrivning).

3.3. Utveckling av tjänsten, dataskydd och intern rapportering
Vi behandlar personuppgifter även för att sörja för tjänstens och webbplatsens dataskydd, för att förbättra tjänstens och webbplatsens kvalitet samt för att utveckla Tjänsten. Utifrån personuppgifter kan vi även sammanställa interna rapporter för ledningen i syfte att leda vår affärsverksamhet på ändamålsenligt sätt. Vi segmenterar våra kunder marknadsföringsåtgärder baserat på till exempel användning av vår tjänst eller deras beteende på vår webbplats. I dessa fall baserar sig behandlingen av personuppgifter på vårt berättigade intresse att säkerställa ett tillbörligt dataskydd i vår tjänst och på vår webbplats samt på att få tillräckliga och ändamålsenliga uppgifter för utveckling av tjänsten och ledning av vår affärsverksamhet.

3.4. Iakttagande av lagar
Vi kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter t.ex. gällande bokföring och för att svara på lagstadgade myndighetsförfrågningar (t.ex. av skattemyndigheten).

3.6. Kundprofilering
Vi samlar in statistik om ditt beteende på webbplatsen för att erbjuda dig riktat marknadsföringsmaterial och vi använder även webbplatsstatistik för kundsegmentering i våra försäljningsprocesser.

3.5. Andra ändamål som du samtyckt till
Om du har gett samtycke kan vi behandla dina personuppgifter även för andra syften.

4. ÖVERFÖRING OCH UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan lämna ut till företag som hör till Accountor-koncernen inom de gränser som tillämplig lag tillåter för de ändamål som beskrivs i denna beskrivning, inklusive marknadsföring av deras produkter och tjänster. Personuppgifter kan överföras mellan bolag inom Accountor-koncernen för interna administrativa syften, som i rapporteringssyfte och för att effektivt bedriva vår affärsverksamhet. Detta t.ex. för att kunna använda centraliserade informations- och kommunikationssystem. Utlämnande av personuppgifter inom Accountor-koncernen baserar sig på vårt berättigade intresse att bedriva vår affärsverksamhet och hantera våra kundrelationer på ett effektivt sätt samt att berätta för kunderna om tjänster som andra bolag i Accountor-koncernen erbjuder.

Vi kan även lämna ut personuppgifter till tredje parter:

 • I den omfattning som lagen tillåter eller kräver, t.ex. för att svara på en informationsförfrågan som en behörig myndighet framställer eller i anslutning till rättegångsförfaranden.
 • När våra samarbetspartner på uppdrag av oss behandlar personuppgifter får vår räkning och enligt våra anvisningar ser vi alltid till att dina personuppgifter behandlas på ett behörigt sätt.
 • Om vi medverkar i en fusion, ett företagsarrangemang, försäljning av rörelsen eller en del av rörelsen.
 • När vi tror att utlämnandet är nödvändigt för att utöva våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, undersöka missbruk eller svara på en myndighetsbegäran.
 • Om din användarlicens har beställts av din arbetsgivare lämnar vi ut till exempel dina prestationsuppgifter till nämnda kontaktpersoner.
 • Med ditt samtycke till parter som samtycket gäller.

5. ÖVERSÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU- ELLER EES-OMRÅDET

Vi kan översända personuppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när vår samarbetspartner som handhar ett uppdrag är belägen utanför dessa områden. I dessa fall sörjer vi för tillbörliga skyddsåtgärder i enlighet med den dataskyddslagstiftning som tillämpas för att trygga registrerades rättigheter och friheter, som EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).
Till exempel kan en tjänsteleverantör som utför marknadsföring för oss överföra personuppgifter till Förenta staterna i samband med produktion av tjänsten. I detta fall har tillbörliga skyddsåtgärder för personuppgifter genomförts så att tjänsteleverantören har förbundit sig till det s.k. Privacy Shield-arrangemanget mellan Förenta staterna och EU. Läs mer om Privacy Shield här

6. COOKIES

Vi använder även cookies och andra liknande tekniker på webbplatsen www.accountortraining.se. Cookies är små textfiler som placeras på din enhet för att samla in och komma ihåg nyttig information för att kunna förbättra funktionaliteten och användbarheten på vår webbplats. Vi kan använda cookies och andra liknande tekniker även för statistiska ändamål, till exempel för att sammanställa statistik över hur webbplatsen används för att förstå hur användarna använder webbplatsen och för att förbättra användarupplevelsen.

Du kan förhindra att cookies används, begränsa användningen av cookies eller ta bort cookies från din webbläsare. Eftersom cookies möjliggör funktionen på vår webbplats, kan begränsningen av användningen av cookies påverka webbplatsens användbarhet.

Du kan läsa mer om cookies här

7. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifterna lagras endast så länge som det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som bestäms i denna Beskrivning.

Personuppgifterna lagras under den tid som kundrelationen varar. Personuppgifterna kan till behövliga delar även lagras efter att kundrelationen slutat i den omfattning som tillämplig lag tillåter eller kräver. Vi lagrar till exempel personuppgifter allmänt efter att kundrelationen slutat som kan behövs för att svara på krav eller käromål i enlighet med gällande bestämmelser om preskriptionstid. Vi kan även till exempel lagra personuppgifter till behövliga delar för att följa ett förbud för direktmarknadsföring som du gett samt för att utveckla vår tjänst.

Personuppgifterna tas bort när de inte längre behöver lagras för att uppfylla lagens eller någondera partens rättigheter eller skyldigheter.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kontrollera dina personuppgifter och du kan när som helst be om att dina personuppgifter ska rättas, uppdateras eller tas bort. Observera dock att sådana personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de användningsändamål som bestäms i denna beskrivning eller som inte kan tas bort på grund av att lagen kräver att de ska lagras.

Du har rätt att motsätta dig eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter i den omfattning som tillämplig lag kräver.
I vissa fall har du rätt att överföra personuppgifter som du tillhandahållit oss från ett system till ett annat, dvs. rätt att motta dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart, kompatibelt format och även överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig i enlighet med tillämplig lag.

När vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter behandlar vi inte personuppgifterna om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka oss en begäran till adressen info@accountortraining.se

Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter, har du rätt till att lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet i EU/EEA. I Sverige är det Datainspektionen och du finner kontaktuppgifter till Datainspektionen här: www.datainspektionen.se/in-english

9. DATASKYDD

Vi vidtar ändamålsenliga åtgärder (inklusive fysiska, digitala och administrativa åtgärder) för att skydda personuppgifterna mot förlust, förstöring, missbruk, obehörig åtkomst och utlämnande. Som till exempel har endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter tillgång till dem.

Observera att ändamålsenliga åtgärder inte kan förhindra alla eventuella dataskyddskränkningar. Vid dataskyddskränkningar som gäller personuppgifter informerar vi dig om saken i enlighet med tillämpliga lagar.

10. ÄNDRING AV BESKRIVNINGEN

Vi har rätt att ändra denna beskrivning. Vi informerar dig om ändringar på vår webbplats https://accountortraining.se/sekretesspolicy där du också hittar den senaste versionen av denna beskrivning.

11.KONTAKTA OSS

Du kan ställa frågor om denna beskrivning eller behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss på info@accountortraining.se